ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN SMALL BATCH DISTILLERS B.V. GEVESTIGD TE ELST.

DEFINITIES:
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: SMALL BATCH DISTILLERS: SMALL BATCH DISTILLERS B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen.
Contractpartij: de wederpartij van SMALL BATCH DISTILLERS.
Klant: de wederpartij van SMALL BATCH DISTILLERS zijnde een natuurlijk persoon, die niet (mede) handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door SMALL BATCH DISTILLERS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Elektronische overeenkomst: een overeenkomst die via elektronische weg tot stand komt.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 1. ALGEMEEN
  • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SMALL BATCH DISTILLERS.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van de Voorwaarden aan de contractspartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Voorwaarden bij SMALL BATCH DISTILLERS zijn in te zien en de Voorwaarden op verzoek van de contractspartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Voorwaarden langs de elektronische weg aan de contractspartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de contractspartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs een elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de contractspartij langs de elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  • Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk door SMALL BATCH DISTILLERS van worden afgeweken. SMALL BATCH DISTILLERS wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de contractspartij uitdrukkelijk van de hand.
  • De rechten en verplichtingen die uit de met de contractspartij gesloten en te sluiten overeenkomst(en) voortvloeien en waarvan deze Voorwaarden onderdeel uitmaken, kunnen door hem niet dan met toestemming van SMALL BATCH DISTILLERS aan derden worden overgedragen. Op dezelfde wijze zijn deze rechten en verplichtingen niet vatbaar voor overgang van rechtswege.
 2. AANBIEDINGEN
  • Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen van SMALL BATCH DISTILLERS vrijblijvend en geschieden deze onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Indien een product (tijdelijk) niet leverbaar is, dan wordt de contractspartij hierover na de gedane bestelling geïnformeerd.
  • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de contractspartij mogelijk te maken. Als SMALL BATCH DISTILLERS gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. SMALL BATCH DISTILLERS staat niet in voor de wijze waarop de afbeeldingen worden weergegeven op de gegevensdrager van de contractspartij. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden SMALL BATCH DISTILLERS niet.
  • Bij het aanbod met betrekking tot een koop op afstand met een klant worden de volgende gegevens verstrekt: a) de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van SMALL BATCH DISTILLERS; b) de belangrijkste kenmerken van de zaak; c) de prijs van de zaak, met inbegrip van alle belastingen; d) voor zover van toepassing: de kosten van aflevering; e) de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand; f) het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid van het herroepingsrecht; g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; h) de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel het termijn voor het gestand doen van de prijs; i) voor zover van toepassing, in geval van een koop op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken: de minimale duur van de overeenkomst; j) een exemplaar van de Voorwaarden.
 3. OVEREENKOMST
  • De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de bestelling van de contractspartij door SMALL BATCH DISTILLERS. SMALL BATCH DISTILLERS is gerechtigd om – binnen de wettelijke kaders – bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden.
  • Indien de contractspartij de bestelling langs elektronische weg heeft gedaan, bevestigt SMALL BATCH DISTILLERS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de bestelling en de eventuele aanvaarding hiervan. Indien de bestelling niet langs elektronische weg is gedaan zal SMALL BATCH DISTILLERS de acceptatie van de bestelling binnen 10 werkdagen na ontvangst hiervan bevestigen, waarbij de administratie van SMALL BATCH DISTILLERS bepalend is.
  • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SMALL BATCH DISTILLERS passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt SMALL BATCH DISTILLERS voor een veilige webomgeving. Indien de contractspartij elektronisch kan betalen, zal SMALL BATCH DISTILLERS daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  • SMALL BATCH DISTILLERS zal bij het product en/of de dienst aan de klant, indien het een overeenkomst op afstand betreft, de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a) de identiteit en het bezoekadres van de vestiging van SMALL BATCH DISTILLERS waar de klant met klachten terecht kan; b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop van het herroepingsrecht gebruik gemaakt kan worden, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; d) de in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij SMALL BATCH DISTILLERS deze gegevens al aan hem heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst; e) de vereiste voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  • Indien SMALL BATCH DISTILLERS zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten en/of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 4. HERROEPINGSRECHT
  • De klant heeft de mogelijkheid een overeenkomst die op afstand is gesloten zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven (7) werkdagen na ontvangst van het betreffende product door of namens de klant.
  • Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan SMALL BATCH DISTILLERS retourneren, conform de door SMALL BATCH DISTILLERS verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  • Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste kosten van terugzending voor zijn rekening.
  • Indien de klant reeds een bedrag heeft betaald, zal SMALL BATCH DISTILLERS dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  • De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: a) die door SMALL BATCH DISTILLERS tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d) die snel kunnen bederven of verouderen; e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop SMALL BATCH DISTILLERS geen invloed heeft; f) voor losse kranten en tijdschriften; g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  • De volgende diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrije tijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c) de betreffende weddenschappen en loterijen.
 5. PRIJZEN EN BETALINGEN
  • De vermelde prijzen voor producten en/of diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten waaronder handlings- transport- en verzendkosten, eventuele andere belastingen en/of heffingen, verzekering en installatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle overige kosten komen voor rekening van de contractspartij van SMALL BATCH DISTILLERS.
  • Prijsopgaven hebben uitsluitend betrekking op de daarbij aangegeven hoeveelheden en gelden slechts voor zover het aangebodene in zijn geheel wordt afgenomen.
  • Als prijs heeft te gelden de prijs op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien op enig moment daarna, voordat de algehele levering heeft plaatsgevonden, wijzigingen optreden in één of meer prijsbepalende facturen, van welke aard ook, ertoe leiden dat de overeengekomen prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, is SMALL BATCH DISTILLERS bevoegd de kostenstijging integraal door te berekenen. Indien het een overeenkomst met een klant betreft en de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de klant bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Onder prijsbepalende factoren wordt bijvoorbeeld doch niet limitatief verstaan: grondstofprijzen, materiaal-, loon- en transportkosten, invoerrechten, btw en andere heffingen.
  • Betaling dient te geschieden op (één van) de wijze(n) zoals door SMALL BATCH DISTILLERS aangegeven. Aan een bestelling van een contractspartij kunnen nadere (betalings- en/of bestelvoorwaarden) worden gesteld. Bij girale betaling geldt als moment van betaling het moment van creditering van de rekening van SMALL BATCH DISTILLERS.
  • Alle facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities dienen de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • Indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een (1) maand of indien de omvang van het verschuldigde bedrag daarvoor naar mening van SMALL BATCH DISTILLERS in aanmerking komt, is SMALL BATCH DISTILLERS bevoegd tussentijds en/of in termijnen te factureren dan wel vooruitbetaling te verlangen. Het hier bepaalde geldt eveneens in geval van een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is te allen tijde bevoegd van de contractspartij te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien de contractspartij ondanks een verzoek daartoe nalaat zekerheid te stellen, is SMALL BATCH DISTILLERS bevoegd haar verplichtingen jegens de contractspartij op te schorten.
  • De contractspartij kan niet betalen door middel van verrekening. De contractspartij kan zijn betalingsverplichtingen niet opschorten indien en voor zover hij meent jegens SMALL BATCH DISTILLERS aanspraken geldend te maken; ook niet indien deze aanspraken samenhangen met een recht van reclame.
  • Indien de contractspartij met enige betaling in gebreke is, is SMALL BATCH DISTILLERS gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of daarmee samenhangende overeenkomsten zonder nadere ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel te ontbinden.
  • Onverminderd de overige aan SMALL BATCH DISTILLERS toekomende rechten is SMALL BATCH DISTILLERS met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling bevoegd bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, over (het) achterstallige bedrag(en) een rente te heffen van tenminste 3% boven op de op dat moment geldende disconto van de Nederlandse Bank, te berekenen per kalendermaand of een gedeelte daarvan vanaf de betreffende vervaldag(en).
  • Indien SMALL BATCH DISTILLERS genoodzaakt is een vordering uit handen te geven, komen, onverminderd eventuele overige aanspraken op schadevergoeding, alle hiermee gemoeide kosten integraal voor rekening van de contractspartij.
 6. LEVERING
  • De door SMALL BATCH DISTILLERS opgegeven levertermijn is indicatief. Overschrijding van de levertermijn leidt zonder enige ingebrekestelling niet tot aansprakelijkheid van SMALL BATCH DISTILLERS. De contractspartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden indien de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is bevoegd om bij de aflevering van bestellingen gebruik te maken van derden. Afhankelijk van het type product kan het zijn dat de importeur direct zonder tussenkomst van SMALL BATCH DISTILLERS levert.
  • Als plaats van levering geldt het adres dat de contractspartij aan SMALL BATCH DISTILLERS kenbaar heeft gemaakt.
  • De contractspartij stelt SMALL BATCH DISTILLERS in de gelegenheid de producten af te leveren en/of de diensten te verrichten. De contractspartij zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de producten goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is. Indien de contractspartij het bepaalde in dit artikel niet naleeft, komt dit voor zijn rekening en risico.
  • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal SMALL BATCH DISTILLERS zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging van de producten zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van SMALL BATCH DISTILLERS.
  • Wanneer partijen een vaste datum van levering zijn overeengekomen, worden de producten en/of diensten op deze datum geleverd. Wanneer partijen een indicatieve datum van levering zijn overeengekomen, worden de producten en/of diensten op of omstreeks deze datum geleverd, uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling door de contractspartij, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. De producten worden als geleverd beschouwd zodra deze op de in lid 3 van dit artikel genoemde plaats zijn afgeleverd.
  • Indien is overeengekomen dat de producten door de contractspartij bij SMALL BATCH DISTILLERS worden opgehaald, gaat het risico terzake van deze producten op hem over op het moment dat SMALL BATCH DISTILLERS aan de contractspartij heeft bericht dat de producten bij hem ter beschikking van de contractspartij gereed staat. De producten dienen uiterlijk binnen 10 dagen na een daartoe strekkend bericht van SMALL BATCH DISTILLERS te worden opgehaald.
  • Indien de contractspartij verzoekt om levering voor ommekomst van de overeengekomen leveringstermijn, indien en voor zover dit mogelijk is, komen de extra in verband daarmee gemaakte kosten van SMALL BATCH DISTILLERS voor rekening van de contractspartij.
 7. OVERMACHT
  • Onder overmacht worden mede begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van internet, verstaan iedere tekortkoming die niet aan SMALL BATCH DISTILLERS kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van SMALL BATCH DISTILLERS en ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeergeldende opvattingen voor rekening van SMALL BATCH DISTILLERS komt. Onder overmacht wordt mede begrepen alle problemen als gevolg van het gebruik van internet, waaronder begrepen doch niet limitatief verminkingen van informatie, vertragingen, ontoegankelijkheid van de webwinkel en/of website van SMALL BATCH DISTILLERS en/of andere storingen.
  • In een geval van overmacht zal SMALL BATCH DISTILLERS de contractspartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en berichten of levering nog mogelijk is en zo ja binnen welke termijn.
  • Indien de levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de andere partij te ontbinden, zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als in dit artikel bedoeld.
  • Terzake van het reeds door SMALL BATCH DISTILLERS uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de contractspartij tot betaling gehouden.
 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  • Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door SMALL BATCH DISTILLERS aan de contractspartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten en/of diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van de contractspartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is bij niet tijdige betaling, dan wel indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat niet of te laat zal worden betaald, bevoegd de geleverde producten terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de gesloten overeenkomst(en). Voor zover nodig wordt SMALL BATCH DISTILLERS beschouwd als door de contractspartij onherroepelijk gemachtigd om de betreffende producten weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
  • De contractspartij is bevoegd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te beschikken over de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust. De contractspartij dient op zijn beurt de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust(te), aan derden slechts onder eigendomsvoorbehoud te leveren. De contractspartij is verplicht SMALL BATCH DISTILLERS op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op de betreffende derden heeft of zou krijgen.
  • Indien de door SMALL BATCH DISTILLERS te leveren producten bestemd zijn tot vermenging met zaken van derden, is de contractspartij verplicht SMALL BATCH DISTILLERS op eerste verzoek, zonodig voor de levering aan hem plaatsvindt een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen.
 9. CONFORMITEIT EN GARANTIE
  • SMALL BATCH DISTILLERS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  • Op straffe van verval van zijn recht tot reclame dient de contractspartij eventuele reclames verbandhoudende met zichtbare onvolkomenheden en/of manco’s in de te leveren hoeveelheid en/of producten binnen 8 dagen na levering c.q. uitvoering aan SMALL BATCH DISTILLERS te melden. Alle overige reclames dienen binnen twee weken nadat de contractspartij met eventuele onvolkomenheden bekend is geworden of bekend had kunnen zijn, schriftelijk door SMALL BATCH DISTILLERS te zijn ontvangen, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames na afloop van een periode van één (1) jaar na levering c.q. uitvoering worden niet meer door SMALL BATCH DISTILLERS in behandeling genomen.
  • Op straffe van verval van zijn recht tot reclame, dienen de producten ten aanzien waarvan de contractspartij reclameert, door hem zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan SMALL BATCH DISTILLERS ter beschikking worden gesteld c.q. te worden geretourneerd.
  • Reclame is niet mogelijk indien de producten afwijkingen vertonen die vallen binnen een normale of in de branche gebruikelijke productietolerantie
  • In geval de contractspartij met inachtneming van het hiervoor bepaalde reclameert en deze reclame door SMALL BATCH DISTILLERS gegrond bevonden wordt, zal SMALL BATCH DISTILLERS, ter harer keuze, de betreffende producten of onderdelen daarvan vervangen, waarna deze eigendom van SMALL BATCH DISTILLERS worden en aan SMALL BATCH DISTILLERS franco dienen te worden geretourneerd of kosteloos te worden hersteld dan wel een prijsreductie te worden verleend, een en ander in overeenstemming met en beperkt tot de garantie door de fabrikant aan SMALL BATCH DISTILLERS gegeven.
  • Indien enige bepaling in dit artikel strijdig is met het bepaalde in artikel 4 van de Voorwaarden, dan blijft de betreffende bepaling in dit artikel buiten toepassing.
 10. VOORRIJDKOSTEN
  • Kosten van vervoer, (retour) verzending en/of opslag komen voor rekening van de contractspartij.
 11. AANSPRAKELIJKHEID
  • SMALL BATCH DISTILLERS is niet aansprakelijk voor schade die door de door SMALL BATCH DISTILLERS geleverde producten en/of diensten is veroorzaakt aan de zijde van contractspartij of derden, tenzij sprake is van opzet of bewust roekeloosheid bij SMALL BATCH DISTILLERS.
  • In het geval dat SMALL BATCH DISTILLERS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de bestelling waaruit het schadeveroorzakende product en/of dienst voortvloeit.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder doch niet limitatief, begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  • De contractspartij vrijwaart SMALL BATCH DISTILLERS voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of door de contractspartij verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De contractspartij vrijwaart SMALL BATCH DISTILLERS tevens voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door SMALL BATCH DISTILLERS geleverde producten en/of verrichte diensten.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is niet aansprakelijk voor schade die niet onder enige verzekeringsdekking valt.
 12. OPSCHORTING/ONTBINDING
  • SMALL BATCH DISTILLERS is bevoegd zonder ingebrekestelling en onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, zonder rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de contractspartij surseance van betaling wordt verleend, of in staat van faillissement wordt verklaard, of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, of (gedeeltelijk) wordt overgenomen. In deze gevallen is iedere vordering op de contractspartij direct en geheel opeisbaar, zonder dat SMALL BATCH DISTILLERS tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
  • Bovenstaande geldt eveneens indien de contractspartij jegens SMALL BATCH DISTILLERS tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen.
 13. DIVERSEN
  • SMALL BATCH DISTILLERS is gerechtigd de (NAW-)gegevens van de contractspartij op te nemen in haar klantenbestand ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens zullen behoudens uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt. De Wet Beschermend Persoonsgegevens is integraal van toepassing.
  • De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige onverlet. Partijen zullen nietige bepalingen met inachtneming van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden en de overeenkomst vervangen voor rechtsgeldige bepalingen.
  • SMALL BATCH DISTILLERS is bevoegd de Voorwaarden te wijzigen.
  • De Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • De bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen SMALL BATCH DISTILLERS en de contractspartij kennis te nemen.